Informació i drets RGPD

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A l’Ajuntament de Ripollet (en endavant l’Ajuntament)  tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar el servei o petició que ens sol·liciten. Amb la finalitat de millorar els nostres serveis, a partir de la informació que ens heu facilitat podríem elaborar un perfil d’usuari. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran la persona interessada no en sol·liciti la supressió.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Ajuntament estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitarne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. L’Ajuntament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?

Enregistrant la seva sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: Ajuntament de Ripollet
CIF: P0817900D
Adreça postal: Carrer de Balmes, 2, 08291 Ripollet (Prov. Barcelona)
Telèfon: 935 046 000
Seu electrònica: https://www.seu-e.cat/ca/web/ripollet